ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αρθρα

Δελτια Τυπου

Ανακοινωσεις

Εκδηλωσεις

Κυριακή 28 Αυγούστου 2016

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας


Η Ε.Κ.Φ. ΔΡΑΣΙΣ – Κ.Ε.Σ  σας ενημερώνει πως οι Κύπριοι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, ΑΕΙ και ΤΕΙ, θα πρέπει να έχουν μαζί τους για την εγγραφή τους, τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

α. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. (Σημείωση: Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν αποκτηθεί δια αλληλογραφίας.)
β. Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων 2016 με το γενικό βαθμό, η οποία εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ.
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του (έντυπο Π1 που έχει εκδοθεί και χορηγηθεί στους υποψηφίους από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης).
δ. Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων τουούτως ώστε να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη βεβαίωση εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία αναγράφεται η καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.
Υπενθυμίζεται η Ανακοίνωση του Υ.Π.Π., ημερομηνίας 7/7/2016, στην οποία επισημαίνεται ότι, βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, για να επιτραπεί από τα ΑΑΕΙ Ελλάδας εγγραφή στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας των υποψηφίων απαιτείται Βεβαίωση στην οποία να καταδεικνύεται σαφώς ότι κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα, παρόλο που το Υ.Π.Π. της Κύπρου έχει επιτρέψει, βάσει απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στους υποψηφίους των οποίων ένας εκ των δύο γονέων έχει καταγωγή από την Ελλάδα, να υποβάλει αίτηση μέσω της κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών (κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι Κύπριοι υποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς έχουν καταγωγή από την Κύπρο).
ε. Tρείς μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.
στ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία του υποψηφίου.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος:
i.δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
ii.δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
iii. είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσβασης του έτους 2016
iiv. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού
v. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη γραμματεία της σχολής ή τμήματος της εισαγωγής του.

Όλα τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς εγγραφής πρέπει να φέρουν την επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APPOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για το σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Λευκωσία: Λεωφ. Αθαλάσσας 125 και Λεμεσός: Σπύρου Αραούζου 21 –βρίσκεται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσου).
Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της πιο πάνω επισημείωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να:
α) διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους.
β) εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε) από το Ταχυδρομείο.

Στρατιώτες

Τα αγόρια που εξασφάλισαν θέση το 2014 για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, θα ξεκινήσουν τη φοίτησή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, αφού μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εγγραφή τους. Σημειώνεται ότι τα αγόρια θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία (ή την Ιστοσελίδα) της Σχολής/Τμήματος που έχουν εξασφαλίσει θέση ώστε να έχουν ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη μέρα και ώρα που μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους, όπως και με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για τυχόν αλλαγές επί της διαδικασίας των εγγραφών.
Τα αγόρια που εξασφάλισαν θέση και υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η θέση τους θα κρατηθεί αυτόματα ώστε να φοιτήσουν στη Σχολή/Τμήμα επιλογής τους, αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, οφείλουν να εγγραφούν στη Σχολή/Τμήμα που εξασφάλισαν θέση παρουσιάζοντας, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετική βεβαίωση από το Στρατολογικό Γραφείο της Επαρχίας τους. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Εξουσιοδότηση για εγγραφή

Η εγγραφή υποψηφίων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μπορεί να γίνει και με εξουσιοδότηση. Όσοι θα εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπό τους για την εγγραφή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση της υπογραφής τους από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο. 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου info@drasis-kes.org


Ένωση Κυπρίων Φοιτητών ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.
Από τους Φοιτητές, για τους Φοιτητές…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αντικατοχική Πορεία Καταδίκης του Ψευδοκράτους 15/11/2019

Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας-Πειραιά ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.