ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αρθρα

Δελτια Τυπου

Ανακοινωσεις

Εκδηλωσεις

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

΄
Η Ε.Κ.Φ. ΔΡΑΣΙΣ – Κ.Ε.Σ  σας ενημερώνει πως οι Κύπριοι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, ΑΑΕΙ θα πρέπει να έχουν μαζί τους για την εγγραφή τους απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου.


Αναλυτικά:

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για εγγραφή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ ότι
σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της
Ελλάδας, ημερομηνίας 12/07/2019, (www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ_ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ_2019.pdf),
που αφορά στην κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων ΚρατώνΜελών της Ε.Ε., στην οποία ανήκουν και οι Κύπριοι φοιτητές, θα χρειαστούν τα πιο κάτω έγγραφα, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους.

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μπορούν να εξασφαλιστούν στην επαρχία κάθε
υποψηφίου και δεν είναι αναγκαία η μετάβασή τους στα κεντρικά γραφεία των
εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Τα έγγραφα που ακολουθούν, 1 μέχρι 5, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση
που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της
5ης Οκτωβρίου 1961, από την αρμόδια για το σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η διαδικασία APOSTILLE περιγράφεται αναλυτικά στο σημείο Β΄.


1) Τίτλος Απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αποδεικτικό Απόλυσης  ή
Απολυτήριο) επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του
υποψηφίου.

Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).


2) Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Κατάταξης, η οποία εκδόθηκε στα Κέντρα
Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για
εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ (22-26 Ιουλίου 2019).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 κατέχουν ήδη
την εν λόγω βεβαίωση, η οποία φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα. Τους είχε
δοθεί στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους (23-27 Ιουλίου 2018).


3) Οι συμμετέχοντες στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 και 2019, οι οποίοι
εξασφάλισαν ή θα εξασφαλίσουν θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, χρειάζονται Βεβαίωση της
αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής (Έντυπο Π3) από την οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή
του αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει
τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη
διάρκειά του.

Το Έντυπο Π3 επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Γενικής ή Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης
Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).


4) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου
και των γονέων του και να προκύπτει ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων δεν
έχει ελληνική καταγωγή.

Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
προμηθευθούν την εν λόγω Βεβαίωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).


5) Οι άρρενες επιτυχόντες μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018, που
υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, πρέπει, να παρουσιάσουν για την εγγραφή τους
στα ΑΑΕΙ Ελλάδας και τη σχετική βεβαίωση απόλυσης από το στρατό, η οποία να
φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.


6) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος:

I. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,

II. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της
Ελλάδας,

III. είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσβασης του έτους 2019,

IV. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του
εξωτερικού,

V. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία
όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη γραμματεία της σχολής
ή τμήματος της εισαγωγής του,

VI. δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία "Ελλήνων του
Εξωτερικού" για το έτος 2019.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση εκδόθηκε και δόθηκε στους
υποψηφίους κατά την υποβολή της αίτησής τους για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ (22-
26 Ιουλίου 2019) στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 κατέχουν ήδη
την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, η οποία τους είχε δοθεί στα ΚΣΑ κατά την υποβολή
της αίτησής τους (23-27 Ιουλίου 2018).


7) Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου. 


8) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή
άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του
υποψηφίου. Επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή τα ΚΕΠ.


Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ APOSTILLE

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς
εγγραφής με αριθμό 1 μέχρι 5, ΕΚΤΟΣ από τα 6, 7 και 8, πρέπει να φέρουν την
επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης
(APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Φέρεται εις γνώση των επιτυχόντων ότι δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των
δημόσιων εγγράφων (APOSTILLE) γίνεται στα πιο κάτω σημεία:

1. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λεωφ. Αθαλάσσας 125, Λευκωσία
(ωράριο λειτουργίας 8:00 - 15:00)
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ΚΕΠ Λεμεσού – 1ος όροφος
(ωράριο λειτουργίας 8:00 - 15:00)
3. ΚΕΠ Λευκωσίας 1 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
4. ΚΕΠ Λευκωσίας 2 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
5. ΚΕΠ Αμμοχώστου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
6. ΚΕΠ Λάρνακας (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
7. ΚΕΠ Πάφου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
8. ΚΕΠ Πελενδρίου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
9. ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της επιβεβαίωσης της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των διαφόρων εγγράφων (APOSTILLE), πρέπει οι ενδιαφερόμενοι:

α) να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή
και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους,

β) να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε) από το
Ταχυδρομείο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου info@drasis-kes.org
Ένωση Κυπρίων Φοιτητών ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.
Από τους Φοιτητές, για τους Φοιτητές…

1 σχόλιο:

  1. Συναγωνιστες καλησπερα,
    Μήπως μπορεί κάποιος να μου διευκρινίσει το σημείο 4?

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αντικατοχική Πορεία Καταδίκης του Ψευδοκράτους 15/11/2019

Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας-Πειραιά ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.